معرفی اداره فرهنگی

مدیریت این اداره را خانم محمدی زاده کارشناس ارشد ارتباطات بر عهده دارند. 

شماره تلفن مستقیم :  02155503760

شماره داخلی: 02155003335 - داخلی 2153

جهت مشاهده اطلاعات مربوط به امور فرهنگی و فوق برنامه فرهنگی به صفحه اصلی سایت ،قسمت فرهنگ ، صفحه معاونت فرهنگی و دانشجویی ،  بخش امور فرهنگی و فوق برنامه https://www.shariaty.ac.ir/student-cultural/fa مراجعه نمایید.