معرفی اداره فرهنگی

مدیریت این اداره را خانم محمدی زاده بر عهده دارند.  

کارشناس ارشد ارتباطات

شماره تلفن مستقیم :  55503760

شماره داخلی:   406

جهت مشاهده اطلاعات مربوط به امور فرهنگی و فوق برنامه فرهنگی به صفحه اصلی سایت ، بخش امور فرهنگی و فوق برنامه مراجعه نمایید.