معرفی اداره فرهنگی

مدیریت این اداره را خانم محمدی زاده کارشناس ارشد ارتباطات بر عهده دارند. 

شماره تلفن مستقیم :  55503760

شماره داخلی: 406

جهت مشاهده اطلاعات مربوط به امور فرهنگی و فوق برنامه فرهنگی به صفحه اصلی سایت ، بخش امور فرهنگی و فوق برنامه مراجعه نمایید.