آیین‌نامه نشریات دانشجویی

" دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی "

 

مقدمه:

بر اساس ماده 5 ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی (مصوب جلسه 540مورخ 26/3/83)شورای عالی انقلاب فرهنگی دستورالعمل اجرایی این ضوابط به شرح ذیل به تصویب می‌رسد:

   ماده 1- تعاریف و کلیات

1-1 - نشریات دانشگاهی

 مطابق بند1، ماده 1ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، کلیه نشریاتی که به صورت ادواری، گاهنامه یا تک شماره و نیز نشریات الکترونیکی که با نام ثابت و تاریخ نشر در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، هنری، ادبی، ورزشی توسط هر یک از اساتید و اعضای هیئت علمی، دانشجویان و تشکل‌های اسلامی یا گروهی از دانشگاهیان (دانشجویان یا اعضای هیئت علمی)در دانشگاهها منتشر و در محدوده دانشگاهها توزیع می‌شوند، نشریات دانشگاهی محسوب و تحت شمول این دستورالعمل قرار می‌گیرند.
 

تبصره 1- عنوان فرهنگی و اجتماعی شامل زمینه‌های عقیدتی، صنفی، خبر و طنز نیز می‌گردد.
 

تبصره 2–نشریات علمی که توسط اعضای هیئت علمی، دانشجویان، تشکل‌های دانشجویی یا انجمن‌های علمی دانشجویی منتشر می‌شوند و از مراجع ذیصلاح دیگر مجوز ندارند، مشمول این آیین‌نامه هستند.
 

تبصره 3 –  نشریات دانشگاهی می‌توانند ویژه نامه‌هایی به مناسبت‌های مختلف منتشر نمایند.

 

تبصره 4–وبلاگ‌ها و سایت‌های شخصی دانشجویان و اعضاء هیئت علمی که از نشان دانشگاه یا تشکلهای دانشگاه استفاده نمی‌کنند از شمول این آئین‌نامه خارج است.
 

تبصره 5–پردیس‌های دانشگاهی، خوابگاه‌ها، بیمارستانهای آموزشی و اردوگاهها در حکم محدوده دانشگاه محسوب می‌شود و توزیع نشریات دانشگاهی در خارج از محدوده دانشگاهها، منوط به کسب مجوز از مراجع ذیربط است.
 

2-1- دانشگاه

منظور از دانشگاه در این دستورالعمل کلیه دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز و واحدهای دانشگاهی است.
 

3-1- کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی

براساس بند 2ماده 1ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، در هر دانشگاه کمیته‌ای تحت عنوان "کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی"زیر نظر"شورای فرهنگی دانشگاه" که در این دستورالعمل به اختصار "کمیته ناظر" نامیده می‌شود تشکیل می‌شود.
 

4 -1 – ترکیب کمیته ناظر :

-   معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه (رئیس کمیته )

-   نماینده تام الاختیار دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

-  یک حقوقدان به انتخاب رئیس دانشگاه

-  دو نفر عضو هیئت علمی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه

-  مدیر امور فرهنگی دانشگاه ( دبیر کمیته )

- و نفر از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی به انتخاب مدیران مسئول نشریات دانشگاه که یک نفر از آنها به عنوان عضو علی‌البدل محسوب می‌گردد.

 

تبصره 1–در دانشگاه‌هایی که این کمیته برای اولین بار تشکیل می‌شود، یک ماه فرصت داده می‌شود تا انتخابات نمایندگان مدیران مسئول برگزار شود و طی این یک ماه کمیته می‌تواند بدون حضور نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی تشکیل شود .

 

تبصره 2–شیوه‌نامه انتخاب نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی توسط شورای مرکزی ناظر هر دستگاه تصویب خواهد شد.

 

تبصره 3–معاونت دانشجویی، فرهنگی هر دانشگاه موظف است بر اساس شیوه‌نامه مصوب شورای مرکزی ناظر نسبت به برگزاری انتخابات جهت تعیین نمایندگان مدیران مسئول اقدام نماید.

 

تبصره 4-اعضای انتخابی کمیته ناظر برای مدت یکسال انتخاب و رئیس دانشگاه نسبت به صدور ابلاغ آنها اقدام می‌نماید.

 

تبصره 5–عضو علی‌البدل نماینده مدیران مسئول بدون حق رای در جلسات کمیته ناظر شرکت می‌نماید و صرفا در صورت عدم حضور عضو اصلی حق رای خواهد داشت.

 

تبصره 6–چنانچه نماینده اصلی مدیران مسئول عضو کمیته ناظر –براساس شیوه نامه مصوب شورای مرکزی ناظر – شرایط عضویت در کمیته ناظر را از دست بدهد عضو علی البدل جایگزین وی خواهد شد.

 

تبصره 7–دبیرخانه کمیته ناظر در حوزه معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه مستقر است و با مسئولیت دبیر کمیته ناظر متولی انجام امور اداری و اجرایی کمیته ناظر می‌باشد.
 

5-1- جلسات کمیته ناظر

جلسات کمیته ناظر با دعوت مکتوب کلیه اعضا حداقل سه روز قبل از زمان جلسه با اعلام دستور جلسه توسط دبیر کمیته و با حضور حداقل 5 نفر از اعضاء دارای حق رای، رسمی است و مصوبات آن نیز با رای اکثریت معتبر است.
 

تبصره 1–در صورتی که هر یک از اعضاء شاکی خصوصی یا مشتکی عنه باشد، در زمان رسیدگی به شکایت مطروحه، حق رای نخواهد داشت.
 

تبصره 2–دبیرخانه کمیته ناظر موظف است صورتجلسات کمیته را بطور مرتب به دبیرخانه شورای مرکزی ناظر هر دستگاه ارسال نماید.
 

6-1- وظایف کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی

وظایف کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی در هر دانشگاه عبارت است از :
 

-   بررسی درخواست و صدور مجوز انتشار مطالب ماده 2 این دستورالعمل

-   نظارت بر عملکرد نشریات دانشگاهی

-   رسیدگی به تخلفات و شکایات ناشی از عملکرد نشریات مطابق ماده 6 این دستورالعمل

-   نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل ، مصوبات و شیوه نامه های شورای مرکزی ناظر
 

7-1-شورای فرهنگی هر دانشگاه مرجع تجدید نظر نسبت به تصمیمات و آراء کمیته ناظر همان دانشگاه  می‌باشد.

 

8 – 1 – شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی

براساس بند 4ماده 2ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، در هر وزارتخانه یا دستگاه شورایی با عنوان "شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی" که در این دستورالعمل به اختصار "شورای مرکزی ناظر" نامیده می‌شود، تشکیل می‌شود.
 

 9 –1– ترکیب شورای مرکزی ناظر
 

-  معاون فرهنگی وزارت یا دستگاه مربوطه ( رئیس شورا )

-   مدیر کل امور فرهنگی وزارت یا دستگاه متبوع ( دبیر شورا )

-   معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها یا نماینده تام الاختیار رئیس نهاد

-   یک نفر حقوقدان به انتخاب معاونت فرهنگی وزارت یا دستگاه متبوع

- دو نفر از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی به انتخاب مدیران مسئول نشریات دانشگاه‌های کشور که یک نفر از آنها به عنوان عضو علی البدل محسوب می‌شود.
 

تبصره1-در صورت نبودن پست معاون فرهنگی یا مدیر کل امور فرهنگی یا عنوان مشابه، نمایندگان تام الاختیار توسط وزیر یا رئیس دستگاه تعیین می‌شوند.
 

   تبصره 2 -رئیس شورای مرکزی ناظر – طبق شیوه نامه مصوب شورای مرکزی ناظر – نسبت به برگزاری انتخابات نماینگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی جهت عضویت در شورای مرکزی ناظر اقدام خواهد کرد.

 

تبصره 3–اعضای انتخابی شورای مرکزی ناظر برای مدت یکسال انتخاب می‌شوند و ابلاغ اعضای انتخابی توسط رئیس شورا صادر می‌شود.
 

تبصره 4–عضو علی البدل نماینده مدیران مسئول می‌ءتواند بدون حق رای در جلسات شورای مرکزی ناظر شرکت نماید و صرفا در صورت عدم حضور عضو اصلی حق رای خواهد داشت.
 

تبصره 5– چنانچه نماینده اصلی مدیران مسئول عضو شورای مرکزی ناظر – بر اساس شیوه نامه مصوب شورای مرکزی ناظر –شرایط عضویت در شورا را از دست بدهد عضو علی البدل جایگزین وی خواهد شد.
 

تبصره 6–دبیرخانه شورای مرکزی ناظر در اداره کل امور فرهنگی وزارت یا دستگاه متبوع یا عناوین مشابه مستقر است و دبیر شورای مرکزی ناظر متولی انجام امور اداری و اجرایی شورا می‌باشد.
 

                     10 – 1- وظایف و اختیارات شورای مرکزی ناظر
 

                     وظایف این شورا در هر وزارت یا دستگاه عبارت است از :
 

-   رسیدگی به اعتراضات در خصوص عدم صدور مجوز نشریات دانشگاهی

-  تجدید نظر در تصمیمات شورای فرهنگی دانشگاه

-  رسیدگی به اعتراضات ناشی از تصمیمات و عملکرد شورای فرهنگی دانشگاه

-  تدوین شیوه نامه های اجرایی

- تفسیر مفاد دستورالعمل حاضر

-  نظارت بر عملکرد کمیته های ناظر بر نشریات دانشگاه ها

 تبصره –  مصوبات شورای مرکزی ناظر قطعی و لازم الاجرا است .

11 -1 – جلسات شورای مرکزی ناظر

جلسات شورای مرکزی ناظر حداقل هر 2ماه یکبار، با دعوت مکتوب از کلیه اعضاء یک هفته قبل از زمان جلسه با اعلام دستور جلسه توسط دبیر شورا تشکیل می‌شود و جلسات با حضور حداقل 4تن از اعضاء دارای حق رای، رسمی است و مصوبات آن با رای اکثریت معتبر است .
 

ماده 2 – نحوه درخواست مجوز و شرایط انتشار نشریات دانشگاهی
 

1-2-متقاضی امتیاز انتشاز نشریه دانشگاهی موظف است درخواست کتبی خود را با اعلام مشخصات خود و مدیر مسئول، نام نشریه،‌ترتیب انتشار (موضوع بند 1-1) ‌به انضمام تصریح به پایبندی به قانون اساسی، قوانین موضوعه و این دستورالعمل، به دبیرخانه کمیته ناظر طبق فرم پیوست شماره 1 تحویل نماید.
 

2-2- شرایط صاحب امتیاز
 

متقاضی امتیاز نشریه دانشگاهی باید دارای شرایط ذیل باشد :

الف –یکی از دانشجویان یا اعضای هیئت علمی به عنوان شخص حقیقی و یا تشکل،‌ نهاد، انجمن، کانون، یا یکی از بخش‌های دانشگاه و یا هر شخص حقوقی دیگر در دانشگاه .

ب –عدم محکومیت قطعی منجر به محرومیت از تحصیل به مدت یک نیمسال تحصیلی و بیشتر در مورد دانشجویان و انفصال موقت از خدمت در مورد اعضا هیئت علمی .

 

تبصره 1-افراد مشمول بند "ب"پس از یک سال از تاریخ اتمام محرومیت می‌توانند به عنوان صاحب امتیاز نشریات دانشگاهی فعالیت نمایند.

 

تبصره 2–در صورتی که صاحب امتیاز یکی از شرایط فوق را از دست بدهد، ظرف یک ماه پس از اطلاع می‌تواند درخواست انتقال امتیاز نشریه را به شخص واجد شرایط دیگر به کمیته ناظر ارسال کند و در غیر اینصورت امتیاز نشریه لغو می‌شود.کمیته ناظر موظف است ظرف مدت 2هفته از تاریخ وصول درخواست متقاضی، نظر خود را اعلام نماید.
 

3-2- شرایط مدیر مسئول

 مدیر مسئول نشریه دانشگاهی باید واجد شرایط ذیل باشد:

الف – دانشجو یا عضو هیئت علمی همان دانشگاه باشد .

ب –عدم محکومیت قطعی منجر به محرومیت از تحصیل به مدت یک نیمسال تحصیلی و بیشتر در مورد دانشجویان و انفصال موقت از خدمت در مورد اعضاء هیئت علمی .

ج – به هنگام معرفی نمی باید 2 ترم متوالی مشروط شده باشد .

د- عدم شهرت به فساد اخلاق .

 

تبصره  1- شهرت به فساد اخلاق صرفا با اجماع کلیه اعضای کمیته ناظر قابل احراز می باشد .

تبصره 2 – افراد مشمول بند " ب " پس از یک سال تاریخ اتمام محرومیت می توانند به عنوان مدیر مسئول نشریات دانشگاهی فعالیت نمایند .

تبصره 3 – در صورتی که مدیر مسئول یکی از شرایط فوق را از دست بدهد ، صاحب امتیاز موظف است ظرف یک ماه مدیر مسئول جدید را به کمیته ناظر معرفی کند و در غیر اینصورت امتیاز نشریه لغو می شود . کمیته ناظر موظف است ظرف مدت 2 هفته در این خصوص اعلام نظر نماید.

4-2- هیچکس نمی تواند در زمان واحد مدیر مسئول بیش از یک نشریه باشد .

5-2- درصورتی که تقاضانامه ها ناقص و یا متقاضیان امتیاز یا مدیران مسئول نشریات فاقد شرایط مقرر در این دستورالعمل باشند کمیته ناظر موظف است مراتب را به صورت مکتوب و با استناد به دلایل و مدارک لازم حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ دریافت و ثبت درخواست به متقاضیان اعلام نماید .

6-2-درج شناسنامه نشریه شامل نام صاحب امتیاز ، مدیر مسئول ، دانشگاه صادرکننده مجوز ، شماره ، تاریخ انتشار و دوره نشر در هر شماره نشریه الزامی است .

7-2–چنانچه صاحب امتیاز نشریه‌ای متقاضی توزیع آن در سایر دانشگاهها باشد می‌باید تقاضای خود را با ذکر محدوده توزیع به کمیته ناظر دانشگاه تسلیم نماید.کمیته ناظر دانشگاه در صورت موافقت، موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول، درخواست را جهت اعلام نظر نهایی به شورای مرکزی ناظر ارسال نماید .شورای مرکزی ناظر موظف است ظرف مدت یک ماه نسبت به درخواست مزبور اعلام نظر نماید.

تبصره 1-در صورت عدم موافقت کمیته ناظر، متقاضی می تواند مراتب اعتراض خود را به شورای مرکزی اعلام نماید.

تبصره 2–نظارت و رسیدگی به تخلفات یا شکایات این نشریات بر عهده کمیته ناظر دانشگاه صادر کننده مجوز می‌باشد.

8-2-اتحادیه ها و تشکل های دانشگاهی ، مجامع و انجمن های صنفی دانشجویی دارای مجوز رسمی که در بیش از یک دانشگاه فعالیت داشته و متقاضی انتشار نشریه باشند می‌توانند درخواست خود را به شورای مرکزی دستگاه مربوطه اعلام نمایند .نظارت و رسیدگی به شکایات و تخلفات اینگونه نشریات بر عهده شورای مرکزی ناظر می‌باشد.

تبصره –شرایط ناظر بر صدور مجوز ، صاحب امتیاز و مدیر مسئول اینگونه نشریات تابع این دستورالعمل می‌باشد .

9-2-کمیته ناظر موظف است در صورت فراهم بودن شرایط قانونی انتشار نشریه ، حداکثر ظرف مدت 15 روز نسبت به صدور مجوز مربوط اقدام نماید .

10-2-در صورتی که کمیته ناظر با صدور مجوز نشریه مخالفت نماید و یا ظر مدت 15 روز نسبت به صدور مجوز یا اعلام کتبی دلایل عدم موافقت اقدام نکند ، متقاضی می تواند مراتب اعتراض خود رابه صورت مکتوب به شورای فرهنگی دانشگاه اعلام نماید و شورای فرهنگی موظف است ظرف مدت 20 روز موضوع اعتراض را بررسی و اعلام نظر نماید .

11-2-مسئولیت کلیه مطالب مندرج در نشریه به عهده مدیر مسئول است و وی موظف است 3 نسخه از هر شماره را بلافاصله پس از انتشار به دبیرخانه کمیته ناظر دانشگاه تحویل نماید .

 

تبصره – دبیرخانه کمیته ناظر دانشگاه موظف است یک نسخه از نشریه را به دبیرخانه شورای مرکزی ناظر ارسال نماید .

12-2-در صورتی که صاحب امتیاز ظرف مدت یک سال از زمان صدور مجوز و یا از تاریخ انتشار آخرین شماره نشریه (بدون احتساب زمان توقیف موقت )پس از اخطار کتبی و مهلت یک ماهه اقدام به انتشار نشریه نکند، مجوز صادره از اعتبار ساقط است .

13-2–صاحب امتیاز می تواند درخواست خود را مبنی بر انتقال امتیاز نشریه به دیگری و یا تغییر مشخصات ذکر شده در فرم درخواست مجوز نشریه اعم از (مدیر مسوول، نام نشریه، دوره انتشار و زمینه انتشار )به کمیته ناظر ارائه نماید و کمیته ناظر موظف است ظرف مدت حداکثر یک ماه مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را به صورت مکتوب به صاحب امتیاز اعلام نماید .
 

ماده 3 – حقوق نشریات دانشگاهی
 

  1-3-نشریات دانشگاهی از کلیه حقوق مطروحه در قانون مطبوعات جمهوری اسلامی برخوردار می‌باشند، از جمله:

         -جستجو ، کسب و انتشار اخبار داخل و خارج دانشگاه به منظور افزایش آگاهی جامعه دانشگاهی با  رعایت موازین قانونی و حفظ مصالح جامعه .

   - هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر نشریات برآید یا به سانسور و کنترل محتوای نشریات مبادرت نماید .
 

2-3-معاونت دانشجویی و فرهنگی و سایر نهادهای فرهنگی دانشگاه باید در چارچوب قوانین و در حدود اختیارات و امکانات از نشریات دانشگاهی حمایت کنند .
 

ماده 4 – حدود نشریات دانشگاهی

1-4- نشریات دانشگاهی در انتشار مطالب و تصاویر جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی مطابق ماده 6 قانون مطبوعات ، آزاد هستند .

2-4- هرگاه نشریه ای مطالبی مشتمل بر توهین ، افترا ، خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به اشخاص ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) منتشر نماید ، ذینفع حق دارد پاسخ آن را حداکثر تا دو ماه از تاریخ انتشار به صورت مکتوب برای همان نشریه ارسال نماید و نشریه مزبور نیز موظف است توضیح و یا پاسخ دریافت شده را در اولین شماره که پس از وصول پاسخ منتشر شده است به رایگان به چاپ برساند ، منوط به آن که جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد .
 

تبصره 1-اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب و یا توضیحات مجددی چاپ نماید ، در این صورت حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است . بدیهی است که درج قسمتی از پاسخ ، در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره و بطور کامل درج شود .
 

تبصره 2–در صورتی که نشریه پاسخ را منتشر ننماید ، دینفع می تواند به کمیته ناظر شکایت کند و کمیته ناظر در صورت محق شناختن شاکی جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار خواهد نمود و هر گاه این اخطار موثر واقع نشود ، کمیته ناظر ، نشریه را به یکی از تنبیهات بندهای 4 تا 6 ماده 5 محکوم می نماید .
 

تبصره 3–مفاد این ماده و تبصره های آن نافی حق ذینفع در خصوص پیگیری شکایت از طریق کمیته ناظر نخواهد بود .
 

3-4- نشریات دانشگاهی که بنا به تشخیص کمیته ناظر مرتکب تخلفات مواد 24، 25 ، 26 ، 27 قانون مطبوعات شوند ، به یکی از تنبیهات بندهای 10 تا 13 ماده 5 محکوم می شوند .

4-4-در صورت انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی، کمیته ناظر نشریه را به یکی از بندهای 5تا 9 ماده 5 محکوم می کند و در صورت تکرار جرم پس از محکومیت اولیه ، نشریه به یکی از تنبیهات بندهای 10 تا 12 ماده 5 محکوم می شود .

5-4 – نشریات دانشگاهی که بنا به تشخیص کمیته ناظر مرتکب تخلفات موضوع ماده 29 قانون مطبوعات شوند به یکی از تنبیهات بندهای 8 و 9 ماده 5 محکوم می شوند .

6-4- در صورت انتشار هرنوع مطلب مشتمل بر تهمت ، افترا ، فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ، تهدید و هتک شرف یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی ، در صورت وجود شاکی خصوصی نشریه به یکی از تنبیهات بندهای 5 تا 9 ماده 5 محکوم می شود .

7-4- در صورت تخلف از تبصره 5 بند 1 ماده 1 یا بندهای 6 ، 11 و 13 ماده 2 این دستورالعمل برای بار اول نشریه به یکی از تنبیهات بندهای 1 تا 3 و در صورت تکرار به یکی از تنبیهات بندهای 4 تا 7 ماده 5 محکوم می شوند .

8-4-در صورتی که نشریه ای بدون اخذ مجوز از کمیته ناظر منتشر شود نشریه توقیف شده و انتشار دهنده به مدت یک سال نمی تواند صاحب امتیاز نشریه جدیدی باشد و در صورت تکرار اگر متخلف شخص حقیقی باشد تا پایان مقطع تحصیلی و در صورتی که متخلف شخص حقوقی باشد تا سه سل حق انتشار هیچ نشریه ای را نخواهد داشت .

9-4 – در مواردی که تخلف ارتکابی نشریه بر اساس قوانین موضوعه کشور جرم تلقی شود بنا به تشخیص کمیته ناظر مدیر مسئول نشریه جهت تصمیم گیری مقتضی به کمیته انضباطی معرفی می گردد .

 

 

ماده 5 – تنبیهات
 

1-  احضار به کمیته ناظر و تذکر شفاهی

2- تذکر کتبی

3-  اخطار کتبی

4- محرومیت موقت نشریه از تسهیلات دانشگاهی تا شش ماه

5-  محرومیت موقت مدیر مسوول از تصدی این سمت تا 6 ماه

6- محرومیت موقت مدیر مسوول از تصدی این سمت از 6 ماه تا یکسال

7- توقیف موقت نشریه تا 3 ماه

8- توقیف موقت نشریه از سه ماه تا 6 ماه

9- توقیف موقت نشریه از 6 ماه تا یکسال

10- توقیف موقت نشریه از یک  تا دو سال

11-  منع انتشار دائم نشریه

12-منع انتشار دائم نشریه و محرومیت مدیر مسوول از تصدی این سمت تا یکسال

13-منع انتشار دائم نشریه و محرومیت مدیر مسوول از تصدی این سمت تا پایان مقطع تحصیلی  
 

ماده 6 – رسیدگی به تخلفات و شکایات

1-6- کمیته ناظر موظف است به شکایات مکتوب حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت و ثبت آن در دبیرخانه رسیدگی کرده و رای خود را صادر نماید .

2-6-کمیته ناظر مدیر مسوول نشریه ای را که تخلف نموده و یا از آن شکایت شده است بصورت کتبی و با ذکر موارد تخلف یا شکایت و با ارائه مهلت یک هفته از تاریخ ابلاغ جهت ادای توضیحات دعوت می کند و در صورت عدم حضور غیر موجه وی یا عدم ارائه توضیحات کتبی، کمیته ناظر می تواند حکم مقتضی را در مورد نشریه صادر نماید .

3-6- کمیته ناظر باید آراء خود را با ذکر موارد تخلف یا شکایت مستند به مواد 4 و 5 صادر و آنرا بصورت کتبی حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از صدور به مدیر مسوول و شاکی خصوصی نشریه ابلاغ کند .

4–6–آرای صادره،‌ ظرف مدت 20روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و درخواست تجدیدنظر در شورای فرهنگی دانشگاه می باشد .در صورت عدم اعتراض در مهلت تعیین شده، حکم قطعی محسوب می شود .

5-6-نشریاتی که بر اساس حکم کمیته ناظر دانشگاه به منع انتشار محکوم شده اند تا زمانی قطعی شدن حکم ، با صلاحدید کمیته ناظر دانشگاه می توانند منتشر شوند .

6-6-شورای فرهنگی دانشگاه موظف است رای خود را در مورد اعتراضات مکتوب واصله حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت اعتراض توسط دبیرخانه ، به صورت مکتوب به معترض و کمیته ناظر دانشگاه ابلاغ نماید .

7-6-تصمیم شورای فرهنگی دانشگاه ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض به شورای مرکزی ناظر می باشد .شورای مرکزی ناظر موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت اعتراض رای خود را صادر و آن را ابلاغ نماید .آراء شورای مرکزی ناظر قطعی و لازم الاجرا است .

ماده 7–نحوه صدور مجوز نشریات دانشگاهی، نظارت بر آنها، رسیدگی به تخلفات و شکایات تنها بر اساس دستورالعمل حاضر خواهد بود. تعیین و تصویب هر گونه شرایط و مقررات مغایر یا محدود کننده علاوه بر مفاد این آئین نامه نظیر صدور مجوزهای مشروط یا موقت ممنوع است.

ماده 8–به کلیه نشریات دانشگاهی که قبل از تصویب این دستورالعمل انتشار می یابند مدت 3 ماه فرصت داده می شود تا خود ار با ضوابط و مقررات این دستورالعمل منطبق نمایند .
ماده 9- دستورالعمل اجرایی نشریات دانشگاهی در 9 ماده و 42 بند و 33 تبصره در تاریخ 14/2/84 به تصویب شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی رسید .

طبق ماده 5ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، مصوبه جلسه شماره 540 مورخ 26/3/1383شورای عالی انقلاب فرهنگی، و بنا به مصوبه شوراهای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارتخانه‌های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی دستورالعمل اجرایی این ضوابط جهت اجرا به دانشگاه ه و موسسه‌های آموزشی و پژوهشی ابلاغ می‌گردد .