کارآفرینی

کانون کارآفرینی در جهت ایجاد زمینه برای توسعه نوآوری و خلاقیت در نظام دانشگاهی ، تجاری کردن دانش، استفاده از نتایج پژوهش‌های دانشگاهی و نوآوری در گسترش مرزهای دانش بشری پیش می رود.