موسیقی

کانون موسیقی یکی از کانون های فرهنگی – هنری دانشگاه می باشد و با اهمیت ترین موضوع در شکل گیری صحیح کانون موسیقی دانشگاه، حمایت موسیقیدانان و هنر دوستان است تا تشکیلات کانون موسیقی بتواند در به سامان رساندن وضعیت موسیقی گام های مؤثری بردارد.