انجمن علمی الکترونیک

ماده 1: انجمن صرفا در زمینه های علمی ، تحقیقاتی ، تخصصی و فنی مربوط فعالیت می نماید و اعضای آن بنام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به دستجات و احزاب سیاسی را ندارند.
فصل اول – شرح وظایف و اهداف
1-1- ایجاد ارتباط علمی، فنی ، تحقیقاتی ،آموزشی و تبادل نظر با محققان ، متخصصان و دانشجویان دانشگاه ها در زمینه های گوناگون علمی .
1-2- ارزیابی و بازنگری برنامه های آموزشی ، پژوهشی  و پیشنهاد همکاری در ایجاد طرح های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده و ارائه پیشنهادهای لازم در مسائل مذکور.
1-3- ارائه خدمات آموزشی ،علمی ،پژوهشی و فنی
1-4- ترغیب و تشویق دانشجویان در پیشبرد فعالیتهای علمی ، پزوهشی و آموزشی .
1-5- تهیه و تدوین و انتشار بروشورهای علمی ،آموزشی و برگزاری گردهمائیهای آموزشی و پژوهشی و کارگاههای تخصصی به صورت مستقل و یا با همکاری سایر رشته ها و دانشگاهها.
1-6- حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات انجمن و ارائه گزارش عملکرد مالی انجمن هر نیمسال به انجمن
1-7- برقراری ارتباط مستمر با انجمن های علمی مشابه در سایر دانشگاهها
1-8- تشکیل کمیته های مختلف نظیر : آموزش و پژوهش و روابط عمومی و فرهنگی و ........ونظارت برعملکرد کمیته ها
1-9- برگزاری انتخابات شورای مدیریت دوره بعد
1-10- برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره ها و کنفرانس ها و مسابقات علمی
1-11- همکاری با مسئولان دانشکده در برنامه ریزی و ساماندهی بازدیدهای علمی از مراکز علمی و صنعتی و فرهنگی کشور
1-12 – هرگونه همکاری و فعالیت صنفی در زمینه های فوق
فصل دوم – عضویت
ماده 2 : عضویت در انجمن به طرق زیر می باشد:
2-1- معدل کل دانشجویان علاقه مند به عضویت در انجمن علمی باید بالاتر از میانگین معدل گروه یا دانشکده ( با استعلام از گروه آموزشی ) باشد.
2-2 – دانشجویان از نیمسال اول می توانند به عضویت انجمن علمی در آیند.
تبصره 1 – دانشجویان سایر رشته ها با موافقت شورای دبیران می توانند با احراز شرط بند 2-1- در انجمن علمی عضو شوند.
2-3- عضویت افتخاری : دبیران انجمن های علمی و شورای دبیران می توانند در جلسات خود از اعضای هیات علمی مجرب که علاقه مند به همکاری با انجمن علمی هستند دعوت به عمل آورند.
دانش آموختگان ممتاز و یا دانش آموختگانی که قبلا عضو انجمن بوده اند با پیشنهاد شورای مدیریت و با موافقت شورای دبیران می توانند در جلسات انجمن علمی ( بدون حق رای ) حضور یابند.
تبصره 2 _ عضویت در انجمن هیچگونه سابقه علمی و پژوهشی برای عضو عادی به حساب نمی آید.
ماده 3 : عضویت در انجمن در صورت استعفای کتبی عضو خاتمه می یابد.
تبصره : تصمیم نهائی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطلاع و تایید هیات نظارت بر عملکرد انجمن با هیات مدیره خواهد بود.
فصل سوم – ارکان انجمن
ماده 4 : انجمن دارای ارکان زیر است :
4 -1 – مجمع عمومی
4 -2 – شورای مدیریت
4 – 3 – دبیر شورا و رییس
الف  - مجمع عمومی
ماده 5 – مجمع عمومی از گردهمایی اعضاء انجمن به دو صورت زیر تشکیل می گردد.
5 – 1 – مجمع عمومی عادی که هر نیمسال یکبار تشکیل می شود وبه امور جاری انجمن رسیدگی می کند و نیز می تواند بر حسب ضرورت بطور فوق العاده تشکیل شود.
5 -2 – مجمع عمومی فوق العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال انجمن تشکیل می شود و نتیجه تصمیمات آن در خصوص اصلاح و تغییر اساسنامه پس از تصویب کمیسیون شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل اجرا خواهد بود . مجامع عمومی به دعوت شورای مدیریت یا ½  از اعضا تشکیل می گردد.
تبصره 1 : جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده هر یک با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضاء سمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود.
تبصره 2 : چنانچه حد نصاب لازم برای تشکیلات جلسات مجمع عادی و فوق العاده بدست نیامد به فاصله یک ماه از تاریخ جلسه اولیه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با دکر نتیجه دعوت قبلی اقدام می شود در این صورت مجمع با هر تعداد از اعضاء حاضر تشکیل خواهد شد.
ماده 6 : وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد :
6- 1 – استماع گزارش شوای مدیریت و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیت های سالانه انجمن .
6- 2 – انتخاب و یا عزل شورای مدیریت .
ب – شورای مدیریت
ماده 7 : اعضای انجمن علمی از طریق انجام انتخابات از میان اعضای خود 5 تن را با حسب اکثریت نسبی به عنوان شورای مدیریت و 2 تن را به عنوان عضو علی البدل برای مدت یک سال انتخاب می نماید.
تبصره 1 : شورای مدیریت در اولین جلسه یک نفر رییس و دبیر ، یک نفر نائب رییس و یک نفر مسئول امور مالی با رای کتبی اکثریت اعضای شورای مدیریت انتخاب می نماید.
تبصره 2 : فراخوان تشکیل انجمن علمی دانشجویی و عضویت و انتخاب اعضای شورای مدیریت در اولین دوره توسط امورفرهنگی دانشکده صورت می گیرد.
تبصره 3 : جلسات شورای مدیریت حداقل هر دو هفته یکبار تشکیل می شودو با حضور سه نفر از اعضاء شورای مدیریت رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود.
تبصره 4 : رییس شورای مدیریت مسئول اداره امور جاری انجمن و اجرای کلیه مصوبات شورای مدیریت و نماینده قانونی شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.
تبصره 5 : دبیر و رییس یکی باشند.
شورای دبیران : به منظور نظارت بر فعالیت های انجمن های دانشجویی . شورای دبیران انجمن های  علمی داشجویی دانشکده با حضور دبیران کلیه انجمن های علمی دانشجویی دانشکده تشکیل می شود.
  تبصره 1 : شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی از بین خود یک تن را به عنوان دبیر جلسات انتخاب می نمایند که بر اساس آیین نامه های داخلی انجمن فعالیت می کند.
تبصره 2 : امضای اوراق تعهد آور با رییس شورای مدیریت همراه با امضای مسئول امور مالی و مهر انجمن و نامه های رسمی اداری با امضای رییس شورای مدیریت و در غیاب او نائب رییس ( دبیر ) خواهد بود.
تبصره 3 : چنانچه  هر یک از اعضای هیات مدیره 3 جلسه متوالی و یا 5 جلسه متناوب بدون دلیل  موجه ( به تشخیص شورای مدیریت) در جلسات شرکت ننمایند مستعفی شناخته خواهد شد.
تبصره 4 : در صورت استعفاء و برکناری و یا فوت هر یک از اعضاء هیات مدیره عضو علی البدل برای مابقی دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
ماده 8 : شورای مدیریت موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب شورای مدیریت جدید اقدان نمایند.
تبصره : شورای مدیریت قبلی تا تایید شورای مدیریت جدید مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.
ماده 9 : وظائف و اختیارات شورای مدیریت
9-1- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده
9 -2 – اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی
9-3- تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمای علمی ، فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری
9 – 4- تهیه گزارش نیم سالانه فعالیت های انجمن برای ارائه به مجمع عمومی .
9- 5- قبول هدایا و کمک های مالی برای انجمن
9 -6 – پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در اساسنامه مجمع عمومی فوق العاده .
9- 7 – اداره امور انجمن در چهار چوب مفاد اساسنامه .
9- 8- تشکیل کمیته اجرایی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آنها
9 – 9- پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی فوق العاده
فصل چهارم – موارد انحلال انجمن
ماده 10 : در صورت درخواست شورای مدیریت و یا 3/2 اعضاء و تصویب مجمع عمومی فوق العاده به هر دلیل انجمن منحل میگردد.
فصل پنجم – سایر مقررات
ماده 11 : این اسانامه مشتمل بر6 فصل و 11 ماده و 5 تبصره در شهریور ماه سال 1385 به تصویب مجمع عمومی موسس رسید.