تئاتر

کانون تئاتر

 این کانون با هدف گسترش فرهنگ و روحیه ی کار جمعی از طریق تشکیل گروه های مختلف تئاتر در سطح دانشگاه ،حمایت از گروهای خود جوش دانشجویی که در زمینه هنر تئاتر فعالیت دارند ،پرکردن اوقات فراغت دانشجویان و هماهنگی فعالیت های تئاتری دانشگاه از طریق برقراری ارتباط بین گروه های تئاتر در دانشکده های مختلف و تشکلهای متفاوت که بدین هنر توجه دارند.

دانشجویان عزیز جهت ثبت نام به اتاق کانونها در فاز 1 مراجعه نمایید.