نجوم

 نجوم علم مطالعه ، توضیح و بررسی موقعیت ، تغییرات ، حرکات ، ساختار و خواص فیزیکی و شیمیایی اجرام سماوی (آسمانی) خارج از جو زمین (فضا) مانند سیارات ، ستارگان ، کهکشان ها ، دنباله دار ها ، شهاب ها و پدیده های آسمانی مانند شفق قطبی ، طوفان های خورشیدی می باشد وکانون نجوم در جهت شناخت دانشجویان از این علم می باشد.