آئین نامه خوابگاهها

آئین نامه خوابگاه ها
دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور موظفند پس از اخذ سند رسمی تعهد پرداخت اجاره بها نسبت به واگذاری خوابگاه اقدام و اجاره آن را در ابتدای هر نیم سال تحصیلی به صورت نقدی دریافت و به حساب درآمد اختصاصی صندوق رفاه دانشجویان واریز نمایند.
دانشجویان بهره‌مند از خوابگاه‌های دانشجویی متعهد می‌باشند که پس از پایان هر سال تحصیلی، قطع ارتباط دانشجویی و یا فراغت از تحصیل، خوابگاه محل سکونت دوران دانشجویی را تخلیه نمایند در غیر اینصورت از زمان استنکاف موظف به پرداخت ده برابر اجاره بهای خوابگاه بصورت یکجا خواهد بود.