محیط زیست

محیط زیست و حمایت وحفاظت از آن، همواره به عنوان یکی از اصولی ترین اهداف،  زندگی بشمار می آید .
اهمیت آن به مرور زمان بیشتر و حیاتی می شود بدیهی است که تکرار و روزمرگی عادت طبیعت انسان می شود و از آن جا که وجود منابع طبیعی مانند: خاک ، آب ، درخت وجنگل برای همه ما به صورت امری عادی در آمده است ، فراموش کرده ایم، که عدم وجود هرکدام از این عناصر باعث ایجاد خلل جدی در حیات موجودات زنده و از جمله انسان میگردد. از این رو همواره حضور عوامل هشدار دهنده و یادآوری کننده ، الزامی به نظر می رسد.
کانون محیط زیست یکی از کانون های امور فرهنگی است که اهمیت این موهبت الهی را عمیقاً احساس کرده و درصدد اشاعه فرهنگ دوستی با طبیعت برآمده اند.