خیریه

این کانون در راستای تلاش جمعی وسازماندهی شده دانشجویان با اهداف ذیل تشکیل شده است.

شناسایی افراد نیازمند وبی بضاعت ، دستیابی به اهدافی چون بالا بردن سطح زندگی وآرامش روانی افراد تحت پوشش ازطریق تأمین کمک هزینه زندگی، جهیزیه، شهریه دانشگاه ارتباط با نهادهای رسمی جهت جلب کمک های مادی وحمایتی به منظورپیشبرد اهداف کانون ،گسترش سطح آگاهی های فرهنگی واجتماعی درمیان دانشجویان وافرادی که ازطریق کانون به آنها کمک می شود و ایجاد وتقویت روحیه همکاری وتعاون درمیان دانشجویان.

جهت ثبت نام حضوری به فاز 1 اتاق کانونها مراجعه کنید.