اداره امور فرهنگی

این واحد از بخش های فرهنگی دانشکده می‌باشد که زیر نظر معاونت دانشجویی دانشکده فعالیت می کند و با در نظر گرفتن جمعیت بومی و غیربومی دانشجویان با برگزاری کلاس های فوق برنامه، برگزاری همایش ها و سمینارها، بازدیدهای علمی-فرهنگی و حمایت از کانون های دانشجویی و... به منظور فرهنگ ‌سازی و پر بار نمودن اوقات فراغت دانشجویان، فعالیت های گسترده ای در سطح دانشکده و خوابگاه های دانشجویی دارد.

بخش های مختلف این واحد عبارتند از:

- همایشها و مناسبتها

- کانونهای دانشجویی

- اردوها و بازدیدها

- کلاس های فوق برنامه

- انجمن های علمی

- مسابقات فرهنگی- هنری