قرآن و عترت

کانونهای دانشجویی

فعالیت عمده واحد فرهنگی دانشکده در این بخش حمایت از تشکل‌های دانشجویی است که در قالب «کانونهای دانشجویی» در سه محور فرهنگی، اجتماعی و هنری فعالیت می‌نمایند. 

ساختار «کانونهای دانشجویی»  که با هدف پاسخگویی به نیازهای متنوع  دانشجویان و رشد خلاقیتهای ایشان و سامان بخشی و قانونمندی فعالیتهای فرهنگی، هنری، اجتماعی آنها و بسط فرهنگ مشارکت در امور دانشگاه، طبق آیین نامه وزارت علوم  شکل گرفته است به شرح ذیل می‌باشد: 

اعضاء کانون:

هر دانشجویی که در حال تحصیل در دانشکده دکتر شریعتی باشد، می‌تواند در هر یک از کانونها که تمایل داشته باشد، عضو شود.

ارکان کانون:

 مجمع عمومی، شورای مرکزی، دبیر

مجمع عمومی:

هر سال حداقل یکبار تشکیل می‌شود و  کلیه اعضاء، می‌توانند در آن حضور داشته باشند. تصویب اساسنامه و انتخابات اعضاء شورای مرکزی توسط مجمع عمومی، صورت می‌گیرد.

شورای مرکزی:

شامل شش نفر از اعضا کانون می باشد که از طریق انتخابات برگزیده شده اند.

دبیر:مسئولیت قانونی کلیه فعالیتهای کانون را بر عهده دارد و توسط اعضاءشورای مرکزی و از بین آنها انتخاب می شود.

نحوه فعالیت:

هر کانونی اساسنامه مصوبی دارد که توسط اعضاء پیشین ،نگارش،تدوین و در مجمع عمومی تصویب رسیده است.

این اساسنامه مورد تایید معاون محترم دانشجویی -فرهنگی دانشکده می باشد.کانونها در چهار چوباساسنامه خود با پشتیبانی واحد کانونهای دانشجویی فعالیت می کنند.

در حال حاضر 13 کانون در دانشکده فعال می باشند:

هنری

کارآفرینی

شعر

خیریه

تاتر

فیلم و عکس

موسیقی

نجوم

نماز

گردشگری

محیط زیست

قرآن و عترت

هلال احمر