فیلم و عکس

کانون فیلم وعکس ،ضمن شناسایی و جذب دانشجویان علاقمند به فیلم و عکس در بالا بردن توان تحلیلی و دقت نظر پیرامون خویش و جامعه تلاش کرده و عرصه را برای پرورش و ظهور استعداد دانشجویان مستعد فراهم می کند.