گردشگری

کانون گردشگری،ضمن شناسایی و جذب دانشجویان علاقمند به سیر و سفر و استفاده از فرصتهای گردشگری، سعی بر تقویت و افزایش آگاهی و بصیرت دانشجویان نسبت به هویت ایرانی (اسلامی) خود مینماید.