کانون‌های دانشجویی

فعالیت عمده واحد فرهنگی دانشکده در این بخش حمایت از تشکل‌های دانشجویی است که در قالب «کانونهای دانشجویی» در سه محور فرهنگی، اجتماعی و هنری فعالیت می‌نمایند.

ساختار «کانونهای دانشجویی»  که با هدف پاسخگویی به نیازهای متنوع  دانشجویان و رشد خلاقیتهای ایشان و سامان بخشی و قانونمندی فعالیتهای فرهنگی، هنری، اجتماعی آنها و بسط فرهنگ مشارکت در امور دانشگاه، طبق آیین نامه وزارت علوم  شکل گرفته است به شرح ذیل می‌باشد:

اعضاء کانون:

هر دانشجویی که در حال تحصیل در دانشکده دکتر شریعتی باشد، می‌تواند در هر یک از کانونها که تمایل داشته باشد، عضو شود.

ارکان کانون:

 مجمع عمومی، شورای مرکزی، دبیر

مجمع عمومی:

هر سال حداقل یکبار تشکیل می‌شود و  کلیه اعضاء، می‌توانند در آن حضور داشته باشند. تصویب اساسنامه و انتخابات اعضاء شورای مرکزی توسط مجمع عمومی، صورت می‌گیرد.

شورای مرکزی:

 شامل شش نفر از اعضاء کانون می‌باشد که از طریق انتخابات برگزیده شده‌اند.

 دبیر: مسوولیت قانونی کلیه فعالیتهای کانون را بر عهده دارد و توسط اعضاء شورای مرکزی و از بین آنها انتخاب می‌شود.

نحوه فعالیت:

هر کانونی اساسنامه مصوبی دارد که توسط اعضاء پیشین، نگارش، تدوین و در مجمع عمومی به تصویب رسیده است.

این اساسنامه مورد تایید معاون محترم دانشجویی-فرهنگی دانشکده می‌باشد. کانونها در چهارچوب اساسنامه خود با پشتیبانی واحد کانونهای دانشجویی فعالیت می‌کنند.

 در حال حاضر دوازده کانون در دانشکده فعال می‌باشند:
   گروه نجوم

  محیط زیست

  موسیقی

  تئاتر

 خیریه

  شعر

  فیلم و عکس

  نماز

  هنری

 کارآفرینی

 گردشگری

هلال احمر