خدمات الکترونیکی

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی

معاونت دانشجویی و فرهنگی شامل سه اداره دانشجویی، فرهنگی ،تربیت بدنی و همچنین مرکز بهداشت و درمان و مرکز مشاوره نیز می‌باشد.
قسمت اداره دانشجویی شامل : خدمات اموردانشجویی ، وامهای دانشجویی ، خوابگاهها، سلف سرویس
قسمت اداره فرهنگی شامل : کانونهای دانشجویی ، کلاسهای فوق برنامه ،تشکلهای دانشجویی ، انجمن علمی، بسیج دانشجویی ، گردهمایی‌ها ، همایشها و اردوهای علمی ...
و قسمت اداره تربیت بدنی شامل : کلاسهای مربیگری و داوری ، تیمهای ورزشی دانشجویان و کارکنان و مسابقات ورزشی است .