مسابقات فرهنگی

مسابقات فرهنگی :

-  اطلاع رسانی و اجرای مسابقات در کانونهای دانشکده ، انجمن های علمی دانشکده و  امور فرهنگی دانشکده ویژه اساتید،دانشجویان و کارکنان دانشکده.

-اطلاع رسانی مسابقات دانشکده ها و آموزشکده های دانشگاه فنی و حرفه ای ومسابقات فرهنگی و هنری دانشگاه های کشور  .