مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشکده فنی دختران دکتر شریعتیپذیرش

    موفقیت دانشکده شریعتی جهت دریافت مجوز رشته های جدید   مجوز رشته های جدید برای دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران دکتر شریعتی تحقق یافت به گزارش روابط عمومی دانشکده شریعتی، دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پذیرش دانشجو ...