سرفصل های آموزشی مهندس نیکزاد

•    سرفصل های آموزش نرم افزار PVsyst

1- { آشنایی مقدماتی با محیط نرم افزار PVsyst به همراه آموزش نصب نرم افزار}  
2- { معرفی ویژگی ها و قابلیت های نرم افزار }
3- { آموزش نرم افزار Meteonorm جهت اخذ اطلاعات مورد نیاز هواشناسی}  
4- { معرفی تمامی منوهای نرم افزار و زیرمنوها }  
5- { معرفی بخش های مختلف دیتابیس نرم افزار }
6- { آموزش نحوه وارد کردن اطلاعات جغرافیایی و هواشناسی نقاط مختلف در نرم افزار}
7- { نحوه ایجاد تجهیزات جدید نظیر پنل و اینورتر در نرم افزار }
8- { نحوه دستیابی به اطلاعات ساعتی شدت تابشی، دمای محیط، سرعت وزش باد و... در شهرهای مختلف کشور}
9- { محاسبه کمینه و بیشینه دمای سلول خورشیدی در منطقه موردنظر به کمک نرم افزار }
10- { مفهوم و محاسبه زاویه شیب بهینه نصب پنل، راندمان پنلهای خورشیدی وضریب پرشوندگی}
11- { طراحی و سایزینگ تجهیزات مربوط به سیستم خورشیدی با استفاده از نرم افزار }  
12- { محاسبه تعداد حداقل و حداکثر پنل ها در هر استرینگ }
13- { معرفی تمامی تلفات موجود در طراحی نیروگاه های خورشیدی}
14- { نحوه مدل سازی و شبیه سازی 3 بعدی نیروگاه خورشیدی و محاسبه سایه اندازی نیروگاه }  
15- { اجرای مدلسازی صفر تا صد یک پروژه نیروگاهی متصل به شبکه در هر نقطه از ایران }  
16- { گزارش گیری فنی، اقتصادی و زیست محیطی از نرم افزار و تحلیل آن }