جدول ورک شاپ

توضیحات

زمان برگزاری

عنوان ورک شاپ

مدرس

 

سه شنبه21/3/98

12-10

دوخت های تزئینی

سرکار خانم نظری

 

سه شنبه21/3/98

16-14

یقه های حجمی/پتنراستار

سرکار خانم ابراهیم زاده

 

چهارشنبه 22/3/98

16-14

آموزش روش استفاده از الگوهای آماده مولر

سرکار خانم مرتضوی

 

چهارشنبه 22/3/98

12-10

رنگرزی الیاف طبیعی با رنگزاهای طبیعی

سرکار خانم بابایی

 

شنبه25/3/98

12-10

کارگاه چاپ دیجیتال در پوشاک

جناب آقای مظفری

 

شنبه25/3/98

16-14

دوخت کیفهای چرمی

سرکار خانم قربانیان

 

یکشنبه 26/3/98 ساعت 112-10

تکنیکهای تلفیقی چاپ

سرکار خانم گودینی/جاسمیان

 

یکشنبه 26/3/98

16-14

روشهای دوخت

سرکار خانم شریعت