تقویم اجرایی جشنواره

افتتاحیه جشنواره 20 خردادماه  ۹۸
اختتامیه جشنواره 25 خردادماه ۹۸
مهلت ارسال آثار تا ۲۵اردیبهشت ۹۸

نمایشگاه آثار: 20 الی 25 خردادماه98