شرکت کنندگان

 دانشجویان فارغ التحصیلان مراکز آموزشی و رشته های تخصصی و غیر تخصصی .
تفکیک جنسیتی در این زمینه وجود ندارد