داوری

کمیته منتخب از مدیران گروه دانشگاهی مدیران صنعت و کارآفرینان موفق و یک نماینده دانشجویی در رشته مرتبط به عنوان داوران جشنواره تشکیل می گردد.