نمایش آثار برگزیده خارج از مسابقه

در این بخش  آثار ارسالی که با ضوابط بخش رقابتی هماهنگی نداشته ، ولی دارای نوآوری تزئینات خاص و یا استفاده از روشهای متفاوت باشند مانند لباس های نمایشی- لباس تئاتریا نمایش -لباس های مفهومی به نمایش گذاشته می شود.