غرفه های نمایشی

الف : در این بخش جهت نمایش توانمندی و خلاقیت مراکز آموزشی در بخش پوشاک و ضمائم آن غرفه‌های جهت ارائه یا فروش آثار در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت (اطلاعات کامل آن در سایت جشنواره قابل رویت خواهد بود ) که درصدی از فروش به مرکز برگزارکننده پرداخت خواهد شد.
 ب :  صاحبان صنایع و تولیدکنندگان داخلی در بخش پوشاک می‌توانند جهت دریافت محل قفل به دبیرخانه جشنواره تماس حاصل نمایند.