دبیرخانه

 

دبیرخانه آموزش

نام و نام خانوادگی فاطمه جلیلی
ایمیل fjalili@shariaty.ac.ir
تلفن تماس داخلی 280

 

 

 وظایف دبیرخانه آموزش به شرح ذیل می‌باشد:

 •  تایپ و شماره نامه‌های معاونت آموزشی
 • تایپ و شماره نامه‌های رئیس اداره آموزش
 • شماره زدن تمامی فرمهای تایپی آموزش
 • پست و ارسال نمودن نامه‌های آموزش
 • تایپ و شماره گواهی فارغ التحصیلی واحد فارغ التحصیلان ( با امضای رئیس اداره آموزش)
 •  تایپ و شماره معرفی نامه‌های کارآموزی
 •  تایپ و شماره و ارسال نامه‌های دانشجو (تکمیل پرونده و تعیین وضعیت و اخطارها)که از واحدهای مختلف آموزش فرستاده می‌ شوند.
 • تایپ و شماره نامه‌های انتقال و مهمان دانشجویان
 •  تایپ لیست اسامی دانشجویانی که با مهمان شدن آنها موافقت شده یا نشده
 • ارسال و پست نمودن نامه‌های دانشجویانی که با مهمان شدن آنها موافقت شده یا نشده
 • تایپ و شماره و ارسال نامه‌های درخواست ریز نمرات و تأییدیه تحصیلی کاردانی دانشجویان به محل تحصیل کاردانی
 • تایپ و شماره گواهی فراغت از تحصیل
 • تایپ و شماره گواهی سهمیه بهمن ماه دانشجویان