کارشناس گروه

تعداد بازدید:۷۰۹۲

فعالیت های کارشناس گروه

 • مشارکت در تهیه برنامه گروه ، قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس هر نیمسال و همکاری با مدیرگروه
 • ثبت برنامه درسی هر نیمسال در سیستم آموزشی
 • همکاری و نظارت در انتخاب واحد حذف و اضافه در کنار مدیر گروه
 • تشکیل جلسات توجیهی برای دانشجویان ورودی جدید در ابتدای هر ترم
 • تشکیل جلسات شورای آموزشی گروه در ابتدای هر نیمسال
 • نظارت بر نظم و انضباط کاری اساتید مدعو ، رسمی و هیات علمی.
 • تهیه گزارش و صدور ابلاغ حق التدریس اساتید در هر نیمسال آموزشی
 • همکاری در برگزاری دوره های آموزشی آزاد و مجازی ، همایش ها و سمینارهای دانشجویی
 • همکاری با انجمن علمی دانشجویی گروه
 • مشارکت در تدوین جدول زمانبندی تشکیل جلسات دفاع پروژه های نهایی
 • تهیه گزارش حق الزحمه پروژه نهایی
 • مشارکت در برگزاری و اجرای بازدیدهای دانشجویی
 • مشارکت در تدوین جدول زمانبندی جلسلات امتحانات تئوری و عملی گروه
 • پاسخگویی مکتوب و کارشناسانه و به موقع به درخواست ها و مکاتبات ارجاعی از سوی مدیرگروه
 • مستند سازی اسناد و سوابق در گروه
 • مشارکت در ارائه برنامه های اجرایی برای رشد کمی و کیفی آموزشی و توسعه گروه آموزشی
 • اطلاع رسانی به اساتید در خصوص روز و ساعت تدریس در ابتدای هر ترم
 • مشارکت در برگزاری جلسات مصاحبه و ارزیابی اساتید جدید و اعلام به واحد معاونت آموزشی و پیگیری جهت دریافت کد مدرسی
 • همکاری در برگزاری امتحانات تک درس و اخذ سوالات امتحانی و نمرات از اساتید و ارائه به واحد آموزش
 • همکاری در اخذ واحد کارآموزی دانشجویان و برگزاری جلسات توجیهی و ارتباط با دانشجو و اساتید تا حصول نتیجه و ارسال نمرات به واحد کارآموزی
 • ارتباط مستمر با دانشجویان و اساتید در فضای مجازی جهت رفع مشکلات آموزشی
 • مشارکت در تجهیز فضاهای آزمایشگاه و کارگاه های آموزشی
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق