تکنسین سمعی بصری

تعداد بازدید:۲۰۵۷

فعالیت های تکنسین سمعی و بصری

  • تجهیز و آماده سازی کلاس های سمعی و بصری و آتلیه ها
  • مسئولیت حفاظت و نگهداری از دستگاه های موجود در کلاس های سمعی و بصری و نظارت بر عملکرد صحیح آنها
  • درخواست به موقع و مستمر تامین و تعمیر تجهیزات ، کنترل کیفی دوره ای مواد ، وسایل و تجهیزات کلاس های سمعی و بصری
  • تحویل و دریافت وسایل نقشه برداری به دانشجویان
  • مسئولیت حفظ و نگهداری تجهیزات و وسایل نقشه برداری و کنترل انبارگروه
  • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق