گروههای موجود در دانشکده

ردیف گروه رشته مقطع

تلفن و آدرس

1 گروه فنی کامپیوتر کارشناسی پیوسته   فاز یک      55503762
کارشناسی ناپیوسته
کاردانی
الکترونیک کارشناسی پیوسته
کارشناسی ناپیوسته
کاردانی
نقشه کشی  صنعتی کارشناسی ناپیوسته
کاردانی
ارتباطات و فناوری اطلاعات کاردانی
کارشناسی ناپیوسته
  ایمنی صنعت و محیط کار  کارشناسی ناپیوسته
2 گروه هنر و انیمیشن ارتباط تصویری  کارشناسی پیوسته  فاز سه      55503763
 کارشناسی ناپیوسته
   گرافیک - گرافیک               کاردانی
هنرهای تجسمی- نقاشی کارشناسی ناپیوسته
کاردانی
3 گروه معماری و شهرسازی   معماری کارشناسی پیوسته فاز سه      55521004
کارشناسی ناپیوسته
کاردانی
شهرسازی کاردانی
4 علوم اداری حسابداری کارشناسی پیوسته فاز سه      55025656
کارشناسی ناپیوسته
کاردانی
امور اداری کاردانی
هتلداری کاردانی
5 طراحی پارچه و لباس طراحی لباس کارشناسی پیوسته  فاز دو       55503270
طراحی چاپ لباس کارشناسی پیوسته
طراحی دوخت کارشناسی پیوسته
6 تربیت بدنی       تربیت بدنی کاردانی  فاز دو       55521002
مربیگری ورزش کارشناسی ناپیوسته
7 کشاورزی گل و گیاه زینتی کارشناسی ناپیوسته  فاز سه    داخلی 375
کاردانی
تولید و بهره برداری  گیاهان دارویی و معطر
 
کارشناسی ناپیوسته
کاردانی