رئیس اداره برنامه ریزی

تعداد بازدید:۲۱۵۹

برخی از فعالیت های اداره برنامه ریزی آموزش

 • اجرای آیین نامه ، دستورالعمل ها و مقررات آموزشی و درسی ابلاغ شده از سوی ستاد دانشگاه
 • همکاری در تهیه ساختارها ، الگوها و روش های مناسب برای طراحی و تدوین برنامه آموزشی و درسی مرکز
 • اجرای دستورالعمل ها ، مصوبات و آیین نامه های شورای عالی برنامه آموزشی کمیسیون های برنامه ریزی استانی و گروه های تخصصی برنامه درسی
 • پیشنهاد تدوین برنامه آموزشی و درسی به منظور ارزیابی و تصویب برنامه های درسی در مراجع ذی صلاح
 • ارزیابی مستمر برنامه های درسی و پیشنهاد بازنگری آن ها به منظور رفع مشکلات و ایرادت آنها ، به روز نمودن و ارتقای محتوای آموزشی با توجه به نیازهای شغلی به حوزه ستاد دانشگاه
 • پیگیری تصویب برنامه های آموزشی و درسی و ابلاغ به واحدهای مجری
 • مشارکت در زمینه گسترش مقاطع مختلف تحصیلی دوره های مختلف تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای با حوزه ستاد دانشگاه
 • دریافت سرفصل دروس رشته های جدید و رشته های بازبینی شده و ارائه به گروه های  آموزشی
 • نظارت بر اجرای سرفصل دروس جدید و دروس ارائه شده با چارت درسی ، ساعت اجرا و مصوب و...
 • تعامل با مدیران گروه جهت تدوین و ارائه دروس در هر نیمسال
 • نظارت بر رعایت مفاد منشور کیفیت و بخشنامه های واصله از دانشگاه فنی
 • مستندسازی فرآیندها ، اتوماسیون هوشمند جریان کارها در چارچوب قوانین و مقررات مصوب و ارائه گزارش های مورد نیاز به مراجع ذیربط
 • سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات کارکنان تحت سرپرستی
 • نظارت بر تهیه نامه ها ، دستور العمل ها و ...
 • شرکت در کمیسیون ها ، سمینارها و جلسات مختلف حسب دستور و تهیه گزارشهای مورد نیاز جهت استحضار مقام مافوق
 • بررسی پرونده های ترفیع پایه سالیانه اعضا هیات علمی واصله از آموزشکده های استان و امتیازدهی
 • تشکیل کارگروه های اجرایی ترفیعات و تهبه و تدوین صورتجلسات کمیته و ارسال به دانشگاه فنی
 • همکاری با کارگروه های تخصصی دانشکده
 • نظارت بر پاسخگویی فرم ها و اطلاعات درخواستی از کارگروه های تخصصی در دانشکده
 • همکاری و مشارکت در برنامه ریزی و برگزاری دوره های توانمند سازی اساتید هیات علمی ، رسمی و مدعو
 • نظارت بر تکمیل فرم های کد مدرسی و طی مراحل اخذ کد مدرسی در هر نیمسال
 • نظارت بر جایابی صحیح کلاسهای اساتید در فضاهای موجود در دانشکده
 • ارزیابی عملکرد اساتید در قالب ارزشیابی در هر نیمسال
 • تهیه و تدوین گزارش آمار دانشجویی و پاسخگویی به نامه های مربوطه