تکنسین کارگاه و آزمایشگاه

تعداد بازدید:۲۷۱۷

فعالیت های تکنسین کارگاه و آزمایشگاه

  • تجهیز و آماده سازی کارگاه و آزمایشگاه
  • همکاری در برگزاری جلسات عملی دروس در کارگاه و آزمایشگاه
  • مسئولیت حفاظت و نگهداری از دستگاه های موجود در آزمایشگاه و کارگاه و نظارت بر عملکرد صحیح آنها
  • برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان در هر ترم برای آشنایی با فضا و خطرات احتمالی در کارگاه در شروع هر ترم
  • تحویل ، کنترل و نظارت مستمر بر نحوه استفاده از وسایل و مواد مصرفی توسط دانشجویان و در صورت لزوم توضیح و تشریح عملکرد تجهیزات موجود برای دانشجویان
  • درخواست به موقع و مستمر تامین و تعمیر تجهیزات ، کنترل کیفی دوره ای مواد ، وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی کارگاهی و نواقص تاسیساتی و عمرانی
  • مشارکت در برگزاری جلسات آزمون های تئوری و عملی میان ترم و پایان هر ترم و دیگر جلسات مرتبط با فعالیت های آموزشی کارگاه و آزمایشگاه
  • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق