معرفی معاونت آموزشی

تعداد بازدید:۱۹۵۶

شرح وظایف معاونت آموزشی 
 

- اجرای کلیه مصوبات ، مقررات و آئین نامه های ابلاغی از سوی حوزه ستاد دانشگاه و رئیس مرکز و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن .

- اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت .

- ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس مرکز در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر .

- پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست مرکز .

- نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها .

- برنامه ریزی ، تنظیم فعالیتها و پیشنهادها بودجه سالیانه معاونت مطابق با اولویتهای مرکز .

- همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های مرکز .

- اجرای کلیه قوانین و مقررات آموزشی ابلاغی از حوزه ستاد دانشگاه و سایر مراجع ذیربط .

- تهیه و تنظیم برنامه ها و چشم انداز آموزشی مرکز در چارچوب سیاست ها و خط مشی های کلی دانشگاه .

- تهیه و تنظیم برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت آموزشی با همکاری کلیه واحدهای ذیربط مرکز .

- انجام کلیه امور آموزشی مرکز و مطالعه و اتخاذ تصمیم و نیاز سنجی آموزشی در مورد مشاغل مورد نیاز در سطح استان و انجام پیگیریهای لازم به منظور مصوب نمودن آنها .

- بررسی و مطالعه مصوبات و دستورالعمل های آموزشی به منظور برنامه ریزی منابع درسی .

- همکاری در تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی و درسی دوره های کوتاه مدت ، بلند مدت فنی و حرفه ای و تهیه و تدوین منابع علمی و درسی با واحدهای ذیربط .

- مطالعه و بررسی به منظور گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای در کارخانجات و واحدهای تولیدی و خدماتی در بخشهای صنعت ، کشاورزی و خدمات .

- همکاری و مشارکت در جهت تامین وسایل و امکانات لازم جهت نیل به اهداف آموزشی مرکز .

- نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی مرکز .

- تهیه و ارائه گزارش عملکرد به مقام مافوق .

- همکاری در تهیه و تدوین برنامه استراتژیک مرکز در حوزه امور آموزشی.

- نظارت بر برگزاری گردهمایی ها ، سمینارها و کنفرانس های فنی و حرفه ای در مرکز .

- همکاری در تعیین معیارها و شاخص های بهبود کیفیت در سطوح مختلف آموزش های فنی و حرفه ای با مراجع ذیربط .

- اجرای دستورالعمل ها و مقررات مرتبط برای ارزیابی نیازهای آموزشی فراگیران در حوزه های فنی و حرفه ای .

- ساماندهی فعالیتها مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات مجموعه تحت سرپرستی .

- نظارت بر اجرای دستورالعمل ها ، ضوابط و مقررات مربوط به امور نخبگان علمی و دانشجویان استعدادهای درخشان .

- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس مرکز .