خدمات الکترونیکی

 

نگاهی گذرا به مجموعه  فعالیت‌های معاونت آموزشی

 •  اجرای کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی حوزه ستاد دانشگاه و رئیس مرکز و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
 •  اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت
 •  برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت‌ها و پیشنهادها بودجه سالیانه معاونت مطابق با اولویت‌های مرکز
 •  اجرای کلیه قوانین و مقررات آموزشی ابلاغی از حوزه ستاد دانشگاه و سایر مراجع ذی‌ربط
 •  تهیه و تنظیم برنامه‌ها و چشم‌انداز آموزشی مرکز در چارچوب سیاست‌ها و خط مشی‌های کلی دانشگاه
 •  تهیه و تنظیم برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت آموزشی با همکاری کلیه واحدهای ذی‌ربط مرکز
 •  انجام کلیه امور آموزشی مرکز و مطالعه و اتخاذ تصمیم و نیازسنجی آموزشی در مورد مشاغل موردنیاز در سطح استان و انجام پیگیری‌های لازم به منظور مصوب نمودن آنها
 •  بررسی و مطالعه مصوبات و دستورالعمل‌های آموزشی به منظور برنامه‌ریزی منابع درسی
 •  همکاری در تدوین و بازنگری برنامه‌های آموزشی و درسی دوره‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت فنی و حرفه‌ای و تهیه و تدوین منابع علمی و درسی با واحدهای ذی‌ربط
 •  همکاری و مشارکت در جهت تامین وسایل و امکانات لازم جهت نیل به اهداف آموزشی مرکز
 •  نظارت بر اجرای مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی مرکز
 •  همکاری در تهیه و تدوین برنامه استراتژیک مرکز در حوزه امور آموزشی
 •  نظارت بر برگزاری گردهمایی‌ها، سمینارها و کنفرانس‌های فنی و حرفه‌ای در مرکز