اخبار

آموزش آنلاین راینو

۴۰ساعت ۲۰جلسه دوشنبه ها وچهارشنبه هاساعت: ۱۶:۳۰ الی۱۸:۳۰ شروع۱۴۰۱/۰۷/۲۵ شهریه ۷۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین گرس هاپر

۳۰ساعت ۱۲جلسه پنجشنبه هاساعت:۱۰ الی۱۲:۳۰ شروع۱۴۰۱/۰۷/۲۱شهریه ۶۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین حافظ خوانی

۱۰ ساعت ۵جلسه یکشنبه ها ساعت ۱۸الی ۲۰شروع ۱۴۰۱/۰۷/۱۷شهریه ۲۵۰ هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان.

ادامه مطلب

آموزش آنلاین روش تحقیق

شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه شرکت در دوره. جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب