آرشیو اخبار

دوره آموزش آنلاین آتوکد

۲۱ساعت ۷جلسه پنجشنبه هاساعت ۱۶الی ۱۹شروع دوره ۱۴۰۱/۰۲/۰۱شهریه ۳۵۰ هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

تهیه وارسال لیست بیمه

۶ساعت ۲ جلسه دوشنبه و سه شنبه ساعت ۱۷ الی ۲۰ برگزاری دوره ۱۴۰۰/۱۲/۰۹و ۱۴۰۰/۱۲/۱۰شهریه ۱۵۰ هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

مالیات بر ارزش افزوده

۶ساعت ۲ جلسه شنبه و یکشنبه ساعت ۱۷ الی ۲۰ برگزاری دوره ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ و۱۴۰۱/۰۱/۲۸ شهریه ۱۵۰ هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

تهیه وارسال مالیات حقوق کارمندان

۶ساعت ۲ جلسه دوشنبه و سه شنبه ساعت ۱۷ الی ۲۰ برگزاری دوره ۱۴۰۱/۰۱/۲۹و ۱۴۰۱/۰۱/۳۰شهریه ۱۵۰ هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

تهیه وارسال صورت معاملات فصلی

۶ساعت ۲ جلسه شنبه و یکشنبه ساعت ۱۷ الی ۲۰ برگزاری دوره ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ و ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ شهریه ۱۵۰ هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین مقاله نویسی حرفه ای

۱۲ساعت ۶جلسه پنجشنبه هاساعت ۱۵الی ۱۷ شروع۱۴۰۱/۰۲/۰۱شهریه ۳۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین روش تحقیق

۱۲ساعت ۶ جلسه یکشنبه هاساعت ۱۵الی ۱۷ شروع۱۴۰۱/۰۲/۰۴شهریه ۲۵۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب