مطالب مرتبط با کلید واژه

پروفسور محمودی


سرفصل های آموزشی پروفسور محمودی

Seminar contents I                   1     The Earth's orbit around the Sun                   2     Photovoltaic History                    3     Map of solar radiation in Iran                    4     Solar radiation day and year                   5     Yield solar power plant (direction and angle)                   ...