فرم پرداخت دوره

ثبت نام آزاد: ۵۰۰ هزار تومان
ثبت نام دانشجویی با ۵۰ درصد تخفیف: ۲۵۰ هزارتومان
به همراه داشتن کارت ملی برای همه شرکت کنندگان و نیز کارت دانشجویی برای شرکت کنندگان دانشجو در زمان حضور الزامی است.

اطلاعات کارت پرداخت:
6395-9911-6069-8254
بانک قوامین-امیرحسین نیک زاد

فرم پرداخت دوره