تقویم


شروع امتحانات

۲۰ خرداد ۱۴۰۲

شروع امتحانات: 1402/03/20 پایان امتحانات: 1402/04/01

حذف اضطراری

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

حذف اضطراری 16 اردیبهشت الی 20 اردیبهشت 1402حذف اضطراری

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

حذف اضطراری 16 اردیبهشت الی 20 اردیبهشت 1402