زمان برگزاری مسابقات

 

زمان برگزاری24 مهر تا 8 آذر