آدرس دبیرخانه

تهران بزرگراه شهید تندگویان خیابان میعاد جنوبی خیابان دانشگاه دانشکده فنی دختران دکتر شریعتی