شرکت کنندگان

دانشجویان شاغل به تحصیل دانشکده های فنی و حرفه ای در رشته های تخصصی و غیر تخصصی دردوبخش دختران و پسران برگزار خواهد شد