دبیرخانه

 از تاریخ 1/7/1400 فعال بوده و از طریق سایت در دانشکده در بخش جشنواره ها کلیه اطلاعات و اخبار مربوطه را به اطلاع شرکت کنندگان اعلام خواهد نمود.