ارتباط با ما

ارتباط با ما :
•    تلفن  : 55003335 الی 7  شماره داخلی:   228
فکس:55503769
•    کارشناس مسئول دفتر نظارت وارزیابی : خانم حوریه حجازی
•    آدرس پستی: تهران- بزرگراه شهید تندگویان- میدان بهمن- خیابان میثاق جنوبی-  خیابان 61 شرقی- دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی تهران – جنب ساختمان اداری - ساختمان زیتون – دفتر نظارت وارزیابی