فناوری اطلاعات و فضای مجازی

 

 نگاه نوین به مسائل مدیریتی ایجاب  می کند که مدیران به سادگی از کنار  نقش تاثیر گذار فناوری های ارتباطی و  اطلاعاتی عبور نکنند. ورود گسترده  رایانه و ابزارهای جانبی آن به درون  ساختار اجرایی و اداری سازمان ها و  گسترش اقبال عمومی مدیران به  انجام اطلاع رسانی در حیطه شبکه  جهانی اینترنت حتی به صورت ظاهری  امری است که باید با توجه و درایت  خاصی به آن نگاه کرد. و راهکارهای  مناسب را در بستر های موجود  مشخص و به کاربست تا ابزارهای موثر  در پیشرفت شاخص هایICT در  سازمان به بهترین نحو ممکن، چه از  نظر کمی و چه از جنبه کیفی مورد  استفاده قرار گیرد.

 ضمن اینکه از تحمیل هزینه های  اقتصادی نامعقول بر دوش سازمان  جلوگیری کند. گسترش و پیچیدگی  علوم رایانه و فرآیندهای تولید تا توزیع  اطلاعات با توجه به تنوع تخصصهای  علمی و فنی به حدی است که  هرکس نمی تواند به تنهایی در تمام ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی صاحب دانش های لازم باشد.