امکانات

گروه مجموعه مهندسی برق و کامپیوتر با داشتن بیش از 10 آزمایشگاه و کارگاه فعال آموزشی و پژوهشی می توان گفت مجموعه ای از پیشرفته ترین و مجهزترین ابزارهای آموزشی و تحقیقاتی را در بردارد، که این خود زمینه های لازم را برای دانشجویان فراهم می سازد تا بتوانند با بهره مندی از این آزمایشگاهها و کارگاهها تعامل دوسویه ای با محیط علمی و آموزشی دانشگاه و محیط فنی و صنعتی خارج از فضای آموزشی دانشگاهها داشته باشند. این آزمایشگاهها در حال حاضر در زمینه الکترونیک، مخابرات، کنترل، میکرو الکترونیک ها، انرژی های تجدید پذیر و کارگاه ماشین و الکترونیک صنعتی، کارگاه PLC و LOGO فعال می باشند.