اخبار

دروسی که به دلیل تغییر سرفصل ارائه نمی گردد

دروسی که به دلیل تغییر سرفصل ارائه نمی گردد

مهندسی تکنولوژی الکترونیک :الکترونیک صنعتی -کنترل صنعتی -از مدارمخابراتی کاردانی فناوری اطلاعات :gsm -فناوری اطلاعات مهندسی تکنولوژی فناوری : مخابرات سیار -کارگاه مخابرات سیار -مخابرات ماهواره ای -مخابرات نوری

ادامه مطلب

دروسی که به دلیل تغییر سرفصل رشته‌ها از ترم آینده به بعد دیگر ارائه نمی‌شوند:کاردانی فناوری اطلاعات

دروسی که به دلیل تغییر سرفصل رشته‌ها از ترم آیندده به بعد دیگر ارائه نمی‌شوند: کاردانی فناوری اطلاعات: o فناوری اطلاعات o الکترونیک کاربردی o تکنولوژی مخابرات o آز تکنولوژی مخابرات o ساختمان داده o اصول دیجیتال o آزمایشگاه اصول دیجیتال o ذخیره و بازیابی اطلاعات o آز الکترونیک کاربردی o برنامه نویسی وب

ادامه مطلب

دروسی که به دلیل تغییر سرفصل رشته‌ها از ترم آینده به بعد دیگر ارائه نمی‌شوند:کارشناسی ناپیوسته فناوری

مهندسی تکنولوژی (ناپیوسته) فناوری اطلاعات: o ساختار کامپیوتر و دستگاههای جانبی o محاسبات عددی o ریاضی مهندسی در ict o کارگاه طراحی وب o اقتصاد o پایگاه داده پیشرفته o کارگاه سیستم عامل پیشرفته o فناوری اطلاعات o کارگاه ساختار کامپیوتر

ادامه مطلب

دروسی که به دلیل تغییر سرفصل رشته‌ها از ترم آینده به بعد دیگر ارائه نمی‌شوند:کارشناسی ناپیوسته الکترونیک

دروسی که به دلیل تغییر سرفصل رشته‌ها از ترم آیندده به بعد دیگر ارائه نمی‌شوند: مهندسی تکنولوژی (ناپیوسته) الکترونیک: o الکترونیک صنعتی o محاسبات عددی o خطوط انتقال مخابراتی o مدارهای مخابراتی o شبکه های کامپیوتری o منابع تغذیه

ادامه مطلب