کارشناسان

  • سرکار خانم مهندس کشاورز - کارشناس آموزشی گروه های آموزشی  مهندسی حرفه ای ساخت و تولید، مهندسی حرفه ای ایمنی صنعتی، نقشه کشی ، ایمنی صنعتی و محیط کار ، شهرسازی  _ داخلی 2241
  • سرکار خانم گودینی - کارشناس گروه معماری  _ داخلی 2241

  • سرکار خانم صادق پور - کارشناس آموزش  گروه های مهندسی حرفه ای ساخت و تولید، مهندسی حرفه ای ایمنی صنعتی، نقشه کشی ، ایمنی صنعتی و محیط کار ، شهرسازی  _   _ داخلی 1211
  • سرکار خانم جمالی - کارشناس آموزش معماری  _ داخلی 1212

    جهت برقراری ارتباط با مسئولین ذی ربط ، ابتدا با شماره های دانشکده تماس حاصل فرمایید:

  • 55003335-7

  • 55538003

  • 55538006