اخبار گروه کامپیوتر

دروسی که به دلیل تغییر سرفصل رشته‌ها از ترم آینده به بعد دیگر ارائه نمی‌شوند:

دروسی که به دلیل تغییر سرفصل رشته‌ها از ترم آیندده به بعد دیگر ارائه نمی‌شوند: مهندسی تکنولوژی (کارشناسی ناپیوسته) کامپیوتر: o گرافیک کامپیوتری o مباحث ویژه (نظریه زبانها و ماشینها) o شیوه ارائه مطالب

ادامه مطلب