اطلاعیه

آموزش آنلاین آتوکد

۳۰ساعت ۱۰جلسه پنجشنبه ها ساعت ۱۴ الی ۱۷ شروع ۱۴۰۱/۰۴/۲۳شهریه ۳۵۰هزارتومان مدرس سرکارخانم خزانی شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین طراحی دوبعدی

۱۶ساعت ۸جلسه پنجشنبه ها ساعت ۱۷ الی ۱۹ شروع ۱۴۰۱/۰۴/۱۶شهریه ۴۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین حجم سازی مقدماتی

۱۶ساعت ۸جلسه پنجشنبه ها ساعت ۱۵ الی ۱۷ شروع ۱۴۰۱/۰۴/۱۶شهریه ۴۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین روش تحقیق

۱۲ساعت ۶جلسه یکشنبه ها ساعت ۱۵ الی ۱۷ شروع ۱۴۰۱/۰۴/۱۲شهریه ۲۵۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

دوره آموزش آنلاین مقاله نویسی

۱۲ساعت ۶جلسه پنجشنبه ها ساعت ۱۵ الی ۱۷ شروع ۱۴۰۱/۰۴/۳۰شهریه ۳۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آمزش آنلاین حافظ خوانی

۱۰ ساعت ۵جلسه شنبه ها ساعت ۱۷ الی ۱۹ شروع ۱۴۰۱/۰۵/۰۸شهریه ۱۵۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان.

ادامه مطلب

آموزش آنلاین ادیت فیلم برای فعالیت های تولیدمحتوا

۱۲ ساعت ۶جلسه پنجشنبه ها ساعت ۱۸ الی ۲۰ شروع ۱۴۰۱/۰۴/۱۶شهریه ۱۰۰۰۰۰۰تومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین سوشیال مدیا

۱۲ ساعت ۶جلسه پنجشنبه ها ساعت ۱۶ الی ۱۸ شروع ۱۴۰۱/۰۴/۱۶شهریه ۱۰۰۰۰۰۰تومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین نکات طلایی طراحی چاپ پارچه بانرم افزارایلستریتور

۱۰ ساعت ۵ جلسه سه شنبه ها ساعت ۱۹ الی ۲۱ شروع ۱۴۰۱/۰۴/۱۴شهریه ۴۵۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین ترسیم نقوش بانرم افزارایلستریتور

۱۰ ساعت ۵جلسه یکشنبه ها ساعت ۱۹ الی ۲۱ شروع ۱۴۰۱/۰۴/۱۲شهریه ۴۵۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب