اطلاعیه

اتوکدصنعتی

۲۰ ساعت ۴ جلسه پنجشنبه هاساعت ۱۳ الی ۱۸ شروع۱۴۰۰/۱۱/۲۱ شهریه ۵۰۰ هزارتومان مدرس سرکارخانم مهندس معصومه کشاورزگرامی شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان.

ادامه مطلب

دوره جامع پنج گانه ورود به بازار کار

شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

حقوق دستمزد/ دفترنویسی وتهیه صورت های مالی

شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

خودشناسی به روش MBTI

۴ ساعت ۲ جلسه شهریه ۱۰۰هزار تومان پنجشنبه ها ساعت ۱۶الی۱۸شروع دوره ۱۴۰۰/۱۱/۲۱مدرس سرکارخانم میرزایی شرکت در دوره های انلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

بیداری جذابیت درونی و زنانگی ازدست رفته

۶ساعت ۳جلسه شهریه ۱۵۰هزار تومان چهارشنبه ها ساعت ۱۸الی۲۰شروع دوره ۱۴۰۰/۱۱/۲۰مدرس سرکارخانم میرزایی شرکت در دوره های انلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

حافظ خوانی وحافظ پژوهی

۱۰ ساعت ۵جلسه شهریه ۱۵۰هزار تومان شنبه ها ساعت ۱۷ الی۱۹ شروع دوره ۱۴۰۱/۰۲/۰۳مدرس سرکارخانم دکترنیکنام شرکت در دوره های انلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

ادیت فیلم برای فعالیت های تولیدمحتوا (نرم افزارهای موبایل وتحت ویندوز)

۱۲ساعت ۶جلسه شهریه یک میلیون تومان پنجشنبه ها ساعت ۱۸ الی۲۰ شروع دوره ۱۴۰۰/۱۲/۱۲مدرس جناب آقای حسنی شرکت در دوره های انلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

سوشیال میدیا (نحوه کار دراینستاگرام ،داشتن یک پیج کاری فعال ویوتوپ)

۱۲ساعت ۶جلسه شهریه یک میلیون تومان پنجشنبه ها ساعت ۱۶ الی۱۸ شروع دوره ۱۴۰۱/۰۲/۰۸مدرس جناب آقای حسنی شرکت در دوره های انلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب